Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt

 
Freunde
    - mehr Freunde


Links
  ! Artikelen over BJZ - gedocumenteerd !
  Klachtrecht bij adoptie in detail
  Adoptie-ouders algemeen
  GBS en hechtingsstoornissen
  Hechtingsstoornissen en GBS, kennis is er...
  OverSchatten
  LOGA bij adoptie-problematiek
  Adoptieschandaal India -link
  Adoptie-Start-pagina
  Hechtingsstoornissen en GBS welke miskend worden


https://myblog.de/adoptie

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Adoptie-enquête

>>>> Helemaal onder over een adoptie-schandaal
>>>> bij Meiling/India, en nu 'n Enquête met
>>>> een inleidende brief...

Vooraf even: het is grote kans dat uw gezin bij Bureau jeugdzorg een foutief Indicatiebesluit krijgt, waar de rechter bij een OTS of UITHUIS-PLAATSING gewend is enkel af te gaan op de suggesties van 'jeugdzorg'; gewoonlijk worden ouders genegeerd. Zorg voor bestuursrechtelijk bewijs: zie de Handleidingen voor ouders onder de link's onder!

Toelichtingsbrief bij enquête (zie onder deze uitleg)

Deze enquête wordt geïnitieerd vanuit de afdeling Adoptiezaken van de nieuwe Stichting Samenwerkingsverband Familierecht (SSF). De SSF bestaat uit vrijwilligers die opkomen voor het belang van cliënten die in aanraking komen met voornamelijk het Familierecht.

De afdeling Adoptiezaken beoogt in deze afdeling het inventariseren en zo nodig verbeteren van beleid en wetgeving over een breed scala aan aspecten die komen kijken bij adoptie zowel vóór als (lang) ná komst naar Nederland.

Daarbij zijn we afhankelijk van signalen van de adoptieouders; zij zijn de ‘cliënten’ van de adoptiebe­mid­delaars (vergunninghouders), en zij zijn of worden mogelijk ‘cliënten’ van de jeugdhulpverlening in Nederland.

Wanneer er een probleem met het adoptiekind wordt aangemeld bij de instanties, dan wordt dit vaak afgedaan als zijnde “een uniek geval”; de instellingen trekken maar traag lering uit een door de ouders ervaren en gemeld knelpunt. Hoe frequent komt zo’n knelpunt voor? Waar komt het regelmatig voor? Welke verbeterpunten komen naar voren?

Het is voor aanstaande adoptiegezinnen te wensen, dat het thans gevoerde beleid wordt verbeterd?!

De enquête is anoniem.

Wanneer we voldoende formulieren terug ontvangen, kunnen we ook een samenvatting (met eventuele verbeter-punten) ter publicatie verstrekken aan bijvoorbeeld (adoptie)ouderverenigingen zoals LAVA, De Knoop e.a., voor hun nieuwsbrief.

De doelgroep voor deze enquête zijn adoptieouders.

Omdat het bereiken van adoptiegezinnen een probleem is (adressenbestanden//privacy), vragen we u deze enquête in copie door te geven aan u bekende adoptieouders.

Omdat de wetgeving in de loop der tijd veranderd is, is het van belang enkele jaartallen in te vullen.

De eerste vier vragen gelden voor adoptie-komst naar Nederland ná 1992.

Het belang dat we nastreven is het belang van het (adoptie)kind en uw zorgen over hulpverleningskwaliteit.

We denken aan een structureel verbeterde nazorg en een kundigere adoptiejeugdzorg zonder valkuilen.

Eventuele namen op het enquête-formulier en mogelijke bijlage worden geanonimiseerd/ onleesbaar gemaakt vanuit privacy-overweging.

Met vriendelijke groet,

Tj.W. Strubbe

namens SSF

adres onder:

(Hier zijn ook copieën aan te vragen)

[ Websites van adoptiegerelateerde ouderverenigingen:

Landelijke Vereniging Adoptieouders (beleid ook): www.lava-ouders.nl

Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek bij Adoptie: www.loga.info

Algemene landelijke oudervereniging De Knoop (hechtingsstoornissen): www.deknoop.org

SSF (Adoptiezaken, doch ook bij omgangsproblemen na scheiding): www.omgangs-onrecht.info

OverSchatten (geestelijke gehandicapten/ adoptie): www.overschatten.nl ].>>

WAZ20040502TS.doc

Enquête over meningen en ervaringen van adoptieouders ten aanzien van de bemiddelingsorganisatie en eventueel ingeschakelde jeugdhulpverlening.

Doel van de enquête is meer zicht verkrijgen op aspecten en cijfers in de voor- en nazorg, waar verbeteringen mogelijk zijn.

(Soms zijn meer antwoorden mogelijk; antwoord[ ] graag aankruisen; er is enige ruimte gelaten voor aanvul­lende opmer­kingen of ideeën, gebruik eventueel een bijlage voor uw aanvullingen; het 2e adop­tiekind graag op een apart copie.)

(Vraag 1b – 4 alleen bij adoptie-komst naar Nederland ná 1992)

Vraag 1a:

Dit adoptiekind is naar Nederland gekomen in het jaar: . . . . . . . . .

Vraag 1b:

Wist U wat de inspanningsverplichting van de vergunninghouder inhield?

ja[ ] - onzeker[ ] - neen[ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vraag 2:

Heeft de vergunninghouder volgens U voldoende onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de achtergrondgegevens van het adoptiekind?

ja[ ] - onbekend[ ] - neen[ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vraag 3:

Heeft de vergunninghouder volgens U voldoende onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de (psycho)medische gegevens over het kind?

ja[ ] - onbekend[ ] - neen[ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vraag 4:

Op welke manier zou de voorzorg, het totale voortraject, kunnen worden verbeterd?

ik vind het wel goed zo[ ], [ ]ik stel het volgende aan verbetering voor: . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vraag 5a:

Indien u (vrijwillig) jeugdhulpverlening heeft moeten vragen voor uw kind, hoe snel heeft u naar uw gevoel passende hulp gevonden? Aantal benaderde hulpverlenings-instanties:

0 of n.v.t.[ ], 1[ ], 2[ ], 3[ ], 4[ ], 5[ ], [ ]of meer, namelijk: . .

Eventuele opmerkingen: . . . . . . . . . . . . . . .

Vraag 5b:

Hoeveel maanden gingen er voorbij tot u passende hulp vond?: . . . . . maanden

Vraag 5c:

Leeftijd van kind bij eerste hulpvraag: . . . . . . . . . . ;

Dit adoptiekind is geboren in: . . . . . . . . (Geboortejaar)

Vraag 6a:

Bent u bij een Bureau Jeugdzorg (of Bureau Jeugdhulpverlening) of een gezinsvoogdij-instelling terecht gekomen?

ja, vrijwillig[ ] - ja, gedwongen[ ] - neen[ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In /vanaf jaar: . . . .

Vraag 6b:

Van welke andere instantie(s) hebt U ná Bureau Jeugdzorg eventueel (ook) hulp gekregen?: . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In/vanaf jaar: . . . .

Vraag 7:

Was Bureau Jeugdzorg naar uw ervaring voldoende deskundig op adoptiegebied (had het bijv. een hechtings­stoornis onderkend)?

ja, ik ben tevreden[ ] - onzeker[ ] - neen[ ] - n.v.t.[ ]

Graag nader toelichten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vraag 8a:

Hebt U (ná komst in Nederland) voor uw jeugdhùlpverleningsvraag te maken gekregen met de Raad voor de Kinderbe­scherming?

ja[ ], in jaar: . . . . - neen[ ]

Eventuele opmerking: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vraag 8b:

Met welk gevolg:

geen[ ] - ondertoezichtstelling[ ] ± uithuisplaatsing[ ] - ontheffing[ ] - ontzegging[ ] - n.v.t.[ ]

Vraag 9: (indien van toepassing)

Was de Raad naar uw ervaring voldoende deskundig op adoptieproblematiek-gebied, zoals onderkennen hechtingsstoornis?

ja[ ] - niet voldoende[ ] - neen[ ] - n.v.t.[ ]

Eventuele opmerking of toelichting: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vraag 10: (indien van toepassing)

Hoe voelde u als adoptiefouder(s) zich toen bejegend door de Raad of Bureau Jeugdzorg?

goed[ ] - matig of . . . . . . . .[ ] - slecht[ ] - n.v.t.[ ]

Antwoord graag toelichten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vraag 11a:

Bij welke instantie kon u praten over het specifieke adoptieprobleem of mate van hechtingsstoornis?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vraag 11b:

En met welke kon u niet praten? En had dat gevolgen voor uw gezin?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vraag 12:

Hebt U suggesties voor verbeteringen in de nazorg en jeugdhulpverlening?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

­­___

Zou u incidenteel (als vrijwilliger) willen helpen bij correcties van brieven, of meedenken over verbeterpunten, of mee praten (lobbyen) met politici of beleidswerkers, enz.?

Kan gezonden worden naar:

SSF-Adoptiez., Koene>straat67,

NL-3958 XE Ame>rongen, >.>t.strubbe{ed}online.>nl zonder>

ja[ ] - onzeker over of ik dat wel kan, ik informeer![ ] - neen[ ]

Indien U met ja antwoordt wilt U dan Uw naam en adres apart (vanwege / - . - . - . - . - . - / - [naar:>>>]
anonieme enquête) doorgeven of contact opnemen?

(Tekst selecteren en uitprinten?!) Dank U.

LINK's:
Klaag BJz-gedragsdeskundige aan en Verweer u tegen fout BJZ voor tips, LJN-uitspraken en handleidingen in .pdf
31.1.12 00:01
 
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung